Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities
Onderstaande begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

1. Besteprijzen: Besteprijzen is onderdeel van Schier-werk¹, gevestigd te Schiermonnikoog en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 59906340.

2. Bezoeker: Eenieder die op enig moment de Website bezoekt of heeft bezocht.

3. Lid: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Besteprijzen, in Nederland woonachtig of gevestigd is en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.

4. Webwinkel: De webwinkel die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar Lid met een link via de Website naartoe wordt geleid om voor een Korting in aanmerking te komen.

5. Overeenkomst: Een afspraak, overeenkomst of contract tussen Besteprijzen en Lid, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.

6. Transactie: Een transactie is een aankoop van een product of dienst bij de Webwinkel die uitgevoerd wordt door een Lid op de website van de Webwinkel. De Transactie is geslaagd als de Webwinkel de aankoop heeft goedgekeurd.

7. Account: De (persoonlijke) omgeving van het Lid waarop de status van het Tegoed staat en persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.

8. Korting: Op de Website van Besteprijzen worden de kortingen weergegeven die bij een Transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. De korting (een vast bedrag per aankoop of een percentage van het totale aankoopbedrag) varieert per Webwinkel en eventueel per product of dienst.

9. Tegoed: Zie artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.

10. Review: Bespreking, kritiek of recensie betreffende een Webwinkel.

11. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

12. Website: http://www.besteprijzen.nl


Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen/transacties van Besteprijzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.Op de Kortingen, die op de Website worden weergegeven, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden staan duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende Webwinkel op de Website.


Artikel 3 - Inschrijving
Om gebruik te kunnen maken van de door Besteprijzen aangeboden Kortingen en overige diensten/modules dient Lid zichzelf te registreren op de Website. Lid ontvangt van Besteprijzen na registratie een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee het Account (en daarmee het Tegoed) kan worden beheerd. De inschrijving bij Besteprijzen en het gebruik van Besteprijzen is kosteloos. De Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren, verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij is bevoegd om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.

2. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar.

3. Lid moet de door Besteprijzen aan Lid verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Besteprijzen is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Lid, die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk het Lid is. Lid dient Besteprijzen op de hoogte te stellen als Lid een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Besteprijzen heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

4. Het is Lid slechts toegestaan één Account per persoon te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts door Lid is niet toegestaan.


Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden
1. De Korting wordt aangeboden door Besteprijzen en niet door de Webwinkel. Van Besteprijzen krijgt Lid een geldbedrag na een geslaagde Transactie. Deze Korting of het geldbedrag wordt niet weergegeven in het bestelproces bij de Webwinkel. De Korting wordt vertaald naar Slimcoins en na een geslaagde Transactie bijgeschreven op het Account van het Lid (het "Tegoed"). Het Tegoed is inclusief BTW. Een korting vertegenwoordigt geen geldelijke waarde totdat de Webwinkel goedkeuring heeft gegeven en deze door Besteprijzen wordt vrijgegeven. Vanaf het moment van aanvraag van uitbetaling is de waarde van 1 Slimcoin gelijk aan 1 Euro.

2. Lid dient de website van een Webwinkel te bezoeken via een link, die wordt getoond op de website van Besteprijzen. Zonder de door Besteprijzen aangegeven link is het niet mogelijk voor Lid om een Korting te ontvangen. Bovendien dient Lid ingelogd te zijn op de Website van Besteprijzen om een Korting te ontvangen. Het is belangrijk dat Lid de browser tijdens het bestelproces niet sluit of naar een andere website surft. Anders kan de Korting niet aan Lid worden toegekend.

3. Lid dient cookies niet uit te schakelen. Uitschakeling van cookies heeft tot gevolg dat Transacties niet kunnen worden geregistreerd door de Website en de Webwinkel. De Korting kan in dat geval niet worden toegekend aan Lid. Lid zal handelen in overeenstemming met de technische eisen ten aanzien van de registratie van Transacties en het toekennen van de Korting.

4. Indien Lid de aankoop via een Webwinkel geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt de Korting te vervallen (in dat geval wordt de Transactie aangemerkt als 'afgekeurd'). Voorgenoemde kan zowel voor als na het uitkeren van het Tegoed geschieden.

5. Een Tegoed wordt pas toegekend als de Webwinkel aan Besteprijzen heeft doorgegeven dat de transactie, betreffende de aankoop, is geslaagd. Besteprijzen heeft geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Webwinkel om de transactie als een geslaagde transactie aan te merken.

6. De status van een Transactie wordt door een Webwinkel aan Besteprijzen gerapporteerd. Besteprijzen gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van Lid uit. Lid dient zelf zorg te dragen voor voldoende bewijs indien de rapportages van een Webwinkel onjuist zijn en deze aan Besteprijzen te overleggen.

7. Besteprijzen krijgt een provisie van de diverse Webwinkels die bij haar zijn aangesloten. Indien een Webwinkel ten aanzien van deze provisie jegens Besteprijzen niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er geen Tegoed bijgeschreven op het account van Lid.

8. Besteprijzen geeft Lid geen enkele garantie dat de Korting in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf). Besteprijzen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Webwinkel op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor onstaan.

9. Daar waar de Korting gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Webwinkel is aangemerkt als 'goedgekeurd'.

10. Indien een Transactie 48 uur na aankoop niet in het account van Lid wordt vermeld kan Lid een ticket indienen om de niet-geregistreerde aankoop te melden. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na aankoop. Besteprijzen zal zich inspannen uit te zoeken waarom de aankoop niet geregistreerd is en of de Korting kan worden toegekend. Besteprijzen is niet verplicht niet-geregistreerde aankopen die ouder zijn dan 30 dagen in behandeling te nemen.

11. Lid onthoudt zich ervan overige Leden en/of Webwinkels te hinderen of schade toe te brengen. Het is Lid verboden processen of programma's op te starten waarvan Lid weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Besteprijzen, andere Leden of Webwinkels, hindert of schade toebrengt. Besteprijzen is in het voorgenoemde geval bevoegd om het account van Lid af te sluiten en een eventueel Tegoed te laten vervallen.

12. Het Account van Lid wordt afgesloten en het Tegoed komt te vervallen indien Besteprijzen een vermoeden heeft van fraude of misbruik door Lid.

13. Besteprijzen behoudt zich het recht voor een Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

14. Lid zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Besteprijzen mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.

15. Besteprijzen is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de website van Webwinkels.

16. Korting geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan, korting is n.v.t. op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de Transactie online bij Besteprijzen is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, komt de Korting van Besteprijzen te vervallen.


Artikel 5 - Uitkering Tegoed
1. Het Tegoed kan op de volgende manieren worden uitgekeerd aan het Lid:

  - Uitbetaling in geld;
  - Uitbetaling in cadeau-artikelen uit de cadeaushop op de website;
  - Uitbetaling in cadeaukaarten;

2. Lid krijgt het Tegoed door Besteprijzen uitgekeerd indien aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:

  - het totale Tegoed bedraagt minimaal 30.00 Slimcoins;
  - Lid heeft een uitbetalingsverzoek gedaan op de website;
  - Lid heeft actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevoerd;
  - Lid heeft in overeenstemming gehandeld met onderhavige Algemene Voorwaarden.

3. Besteprijzen zal zich inspannen een uitbetalingsverzoek binnen een periode van 3 weken af te handelen. Besteprijzen geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor onstaan.

4. Besteprijzen keert aan Lid een gedeelte van het Tegoed uit. Het Lid kan kiezen uit een aantal staffels voor hoogte van het uit te betalen Tegoed. Tegoed zal worden uitgekeerd indien Lid een uitbetalingsverzoek doet.

5. Het Tegoed van Lid is gedurende 12 maanden geldig. Daarna zal het Tegoed worden opgeheven en vervalt elke aanspraak van Lid ten aanzien van het Tegoed.

6. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Lid om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens. Besteprijzen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.

7. Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Lid of een ander Account.

8. Uitbetaling in geld kan alleen worden overgemaakt in Euro's naar een Nederlandse bankrekening.


Artikel 6 - Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

3. Indien Lid één jaar of langer niet actief is op Besteprijzen, dan heeft Besteprijzen het recht om het Account van Lid op te heffen. Eventuele Tegoeden op het Account van Lid komen dan te vervallen.


Artikel 7- Aansprakelijkheid
1. Besteprijzen is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen websites van Webwinkels.

2. Besteprijzen is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Webwinkels, waardoor een Korting of geldbedrag niet aan Lid kan worden toegekend danwel verlies van gegevens door het installeren van software.

3. De levering en garantie van via Besteprijzen gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de Webwinkel afgehandeld. Besteprijzen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.

4. De aansprakelijkheid van Besteprijzen jegens Lid is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het Tegoed van Lid met een maximum van 25 euro.

5. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Besteprijzen kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Besteprijzen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

6. Lid is verwezen naar zijn/haar eigen fiscaal adviseur voor de fiscale wet- en regelgeving en de hieruit voortvloeiende fiscale consequenties. Besteprijzen aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fiscale gevolgen, in de ruimste zin des woords.


Artikel 8 - Fiscale verantwoordelijkheid
1. Lid draagt zorg voor een juiste en volledige opgave aan de Belastingdienst van de gegenereerde inkomsten.

2. Lid draagt zorg voor een juiste en volledige opgave van de opbrengsten in de aangifte omzetbelasting en/of een eventuele aanvraag van ontheffing van de administratieplicht.

3. Beide partijen zijn, onder verwijzing naar artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968, overeengekomen dat Besteprijzen een periodieke factuur opmaakt van de uitbetalingen. Deze factuur is terug te vinden in het account van het Lid. Iedere factuur maakt het voorwerp uit van de procedure van aanvaarding hiervoor door het Lid.


Artikel 9 - Overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Besteprijzen door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Besteprijzen kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 10 - Intellectueel eigendom
1. De Website, toolbar software en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Besteprijzen, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder andere, maar niet uitsluitend auteursrecht en databankrecht. Het ter beschikking stellen van de Website, toolbar software en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van Besteprijzen, eindigt het recht om gebruik te maken van de Website.


Artikel 11 - Privacy
1. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar je tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de privacyverklaring, welke op de Website te raadplegen is.


Artikel 12 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Besteprijzen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Lid een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Besteprijzen heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Lid van kracht blijven.


Artikel 13 - Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Besteprijzen zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

5. Bij elektronische communicatie met Besteprijzen geldt de door Besteprijzen ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, waaronder het overzicht van het Tegoed op het account, tenzij Lid kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 15 maart 2017.


¹ Schier-werk, uitgever van meerdere product- en winkelvergelijkingswebsites